wlasnosc
      

Biuro Detektywistyczne Micha? Jarzy?ski
   

13.11.2019.
 • Sprawy rozwodowe (zdrady, k?amstwa, toksyczny zwi?zek, nieodwzajemniona mi?o?? itp.)
Obszar dzia?ania
Bez ogranicze?
 • Sprawdzanie osób i firm

Forma p?atnosci

Do uzgodnienia
 • Ujawnianie i monitorowanie nieuczciwej konkurencji i pracowników
 • odszkodowania powypadkowe
Godziny otwarcia
* windykacja
Bez ogranicze?
Uzyskiwanie informacji detektywistycznych w sprawachImage

 • cywilnych
 • rozwodowych
 • gospodarczych
 • karnych
 • administracyjnych
  w ka?dym stadium ich prowadzenia.
 • Podbudowa dowodowa tych spraw z opcj? wyst?pienia detektywa przed organami wymiaru sprawiedliwo?ci.
 • Przekszta?canie informacji detektywistycznych w dowody
   • procesowe
   • s?dowe
  Jerzy Morawski
  Dziennikarz (?ycie Warszawy, Rzeczpospolita),
  Re?yser filmowy, scenarzysta("D?ug", "Gry uliczne"},
  dokumentalista ("Ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym", "Czekaj?c na sobot?").

  O?wiadczenie

  Od ponad 20 lat wspó?pracuj? z Micha?em Jarzy?skim. Wspó?prac? oceniam bardzo wysoko, jego rzetelno??, wiarygodno?? i solidno?? nigdy nie narazi?a mnie jako dziennkarza prasowego na kolizj? z prawem prasowym. w trakcie realizacji filmu dokumentalnego „?elazo” dla TVP udziela? mi kreatywnego wsparcia, co przyczyni?o si? do wysokiej oceny dokumentu. Równe du?y jest wk?ad Micha?a Jarzy?skiego w powstanie dokumentu dla ameryka?skiej telewizji HBO „Czekaj?c na sobot?” który nagrodzono na wielu festiwalach.

  Z niejednoznaczn? rol? naczelnego psychiatry LWP (przyp.w?. Zdzis?aw Rydzy?ski) spotka?em si? w trakcie przygotowania tekstu o gen. Leonie Dubickim, który zosta? usuni?ty LWP na podstawie oceny psychiatrycznej. Z informacji do których dotar?em - m.ii. od wybitnego historyka wojskowego, prof. gen. Tadeusza Pióro -wynika?o, ?e genera?a wydalono na polecenie gen. Jaruzelskiego, bo zbyt wiele wiedzia? o kulisach jego kariery. Podk?adk? do tej operacji by?a ocena psychiatryczna.

  Chcia?bym jeszcze doda?, ?e Micha? Jarzy?ski udziela? mi pomocy nie z pobudek merkantylnych, kierowa? si? prawem opini publicznej do wiedzy o zdarzeniach i procesach spo?ecznych. Tak te? by?o, gdy przygotowywa?em dla tygodnika g?o?ny tekst pt. „Egzekutorzy”

  Bardzo pozytywnie oceniam pro obywatelsk? postaw? Micha?a Jarzy?skiego.

  Jerzy Morawski

  Warszawa 4.02.2016r
 
« poprzedni artykuł
Copyright © Biuro Detektywistyczne Aleksander Michal Jarzynski>

 Design by
PanMedia Wszelkie prawa zastrzeżone
Statystyka generowana przez PanMedia