wlasnosc
      

Biuro Detektywistyczne Micha? Jarzy?ski arrow Zniewolona przyroda
   

16.10.2019.
Zniewolona przyroda
Najwi?kszym zagro?eniem dla przyrody jest cz?owiek. 

         W sierpniu 2006 roku, nad rzek? Soko?ówk? w ?odzi przy ulicy Teresy, na miejscu jednego z dawnych stawów Kordeckiego powsta? zbiornik wodny- Staw Teresy. Zanim powsta? miejsce po wyschni?tym stawie Kordeckiego, zarós? wielo drzewostanowy  zagajnik (brzozy, olchy, d?by, klony). ?y?y w nim ba?anty i inne ptaki. Drzewa wykarczowano. Na obrze?ach stawu nasadzono oko?o 30 sztuk drzew,  które dla ich stabilno?ci przypi?to stalowymi linkami umocowanymi do ?elaznych rurek wbitych w ziemi?. Na kamieniu ods?oni?to tablice upami?tniaj?c? to wydarzenie. 

    
Podcinamy w?asne korzenie

Po trzech latach od tego wydarzenia, drzewa stoj? do chwili obecnej, z coraz bardziej zaciskaj?cymi si? na ich obwodach, napi?tymi jak struny, stalowymi linkami. Obok przechodz? ludzie z osiedla po zakupy do pobliskiego supermarketu, matki spaceruj? z ma?ymi dzie?mi, w?a?ciciele psów wyprowadzaj? swoje czworonogi, w?dkarze ?owi? ryby. Nikomu to nie przeszkadza. Zobacz fotoreporta?: google.pl (cywilizowana i dzika przyroda). 

Gdzie s? urz?dnicy??  

Milcz? i nic nie robi?. Informacja e-mailowa przes?ana w tej sprawie Prezydentowi ?odzi z pro?b? o interwencj? pozosta?a bez odpowiedzi i reakcji ze strony podleg?ych urz?dników odpowiedzialnych za ochron? i utrzymanie zieleni. Drzewa stoj? tak jak sta?y trzy lata temu, przepasane stalowymi linkami. Urz?dnikom te? ten stan rzeczy nie przeszkadza. 


Zobacz fotoreporta?e >>>

Przyroda broni si? sama, lecz nie zawsze

W przyrodzie jest wiele przyk?adów na to, i? przed zag?ad? broni si? sama. Zobacz: dziennikarstwo obywatelskie onet.pl- fotoreporta? pt. "Ciekawe zjawiska dendrologiczne". Musimy mie? ?wiadomo?c tego, i? wilkowi z?apanemu w sid?a k?usownika, je?li nie pomo?e cz?owiek on zginie. Taki sam los mo?e spotkac zwi?zane stalowymi linkami drzewa. 

Opami?tajmy si?!!!

Ro?liny s? fundamentaln? cz??ci? ?ycia na ziemi, bez nich nie mog?yby istniec inne formy ?ycia, w tym cz?owiek. Dostarczaj? nam tlen, po?ywienie, w?ókno, drewno, papier, paliwa, leki, barwniki, ?ywice eteyczne, kauczuk. Ro?liny wi??? dwutlenek w?gla (gaz cieplarniany).  

 

 

PS. w dniu 22.12.2009r. Dyrektor Wydzia?u  Ochrony  ?rodowiska i Rolnictwa UM w ?odzi zwróci? si? z pro?b? o podanie dok?adnej lokalizacji zagro?onych drzewek.

Pomimo niezw?ocznego przekazania dok?adnej lokalizacji, zagro?onych drzewek, Dyrektorowi Wydzia?u Ochrony ?rodowiska UM w ?odzi do dnia 12.07.2010r., nie usuni?to z?ych skutków ludzkiej bezmy?lno?ci 

cdn. 

 

 

 Micha? Jarzy?ski 


Komentarze

You must javascript enabled to use this form

polecam stron? internetow? po?wi?con? przyrodzie: http://opolczykpl.wordpress.com/

Napisał detektywjarzynski, dzień 10/28/2012 o 02:39

 1 
Strona 1 z 1 ( 1 Komentarze )

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyright © Biuro Detektywistyczne Aleksander Michal Jarzynski>

 Design by
PanMedia Wszelkie prawa zastrzeżone
Statystyka generowana przez PanMedia