wlasnosc
      

Biuro Detektywistyczne Micha? Jarzy?ski arrow Bezpowrotnie pi?kno
   

16.10.2019.
Bezpowrotnie pi?kno

Bezpowrotnie utracone pi?kno przyrody.
Park na Zdrowiu  im. J. Pi?sudskiego w ?odzi

Nic tak wspaniale nie oddzia?ywuje na cz?owieka jak przyroda, której zreszt? jest on cz??ci?.


Na skraju parku im. J. Pi?sudskiego na Zdrowiu stoj? tablice na których znajduje si? przytoczony obok na zdj?ciu napis mówi?cy o ?ród?ach finansowania leczenia starodrzewia.

Nad brzegiem g?ównego stawu ros?y wielkie stare topole, stanowi?ce wraz z poro?ni?t? na nich jemio??, skansen przyrodniczy i krajobrazowy.
Magiczne pi?kno tego miejsca oddaje fotoreporta? z grudnia 2009 w onet.pl pt. Alegoria Bo?ego Narodzenia.

http://wiadomosci.onet.pl/waszymzdaniem/768,galeria.html

 Zgodnie z magiczn? (astraln?) wiedz? topole s? synonimem wznios?o?ci ludzkich uczu?, natomiast jemio?y chroni? przed z?em – zwyczaj bo?onarodzeniowy wieszanie jemio? w domach.

I tak ta pi?kna historia si? ko?czy i zaczyna dramat
o nieludzkim wymiarze.


W czerwcu 2010 komu? to przeszkadza?o i ?ci?? pi?kne konary starych topoli wraz z rosn?cymi na ich ga??ziach, te? starymi jemio?ami, pozostawiaj?c kikuty ga??zi i ogólne pobojowisko. Zobacz fotoreporta? w onet.pl pt. „Ochrona ?rodowiska”.
Aktu barbarzy?stwa dopuszczono si? w najmniej odpowiednim momencie. Drzewa by?y w okresie wzmo?onej wegetacji. Z najwy?szym nasileniem czerpa?y z ziemi soki by dostarczy? je do m?odych li?ci i ga??zi w koronach.
W efekcie drzewa odprowadzaj? nadmiar soków z powrotem do ziemi. Drzewa p?acz?. Co szczególnie oddaje jedno ze zdj??.

Prawo do korzystania z pi?kna przys?uguje jedynie tym, którzy potrafi? je dostrzec i uszanowa?.

Opinie bieg?ych w dziedzinie dendrologii s? jednoznaczne mówi? i? og?awianie drzew niszczy drzewa. Drzewo w trakcie swojego rozwoju wykszta?caj? korony b?d?ce odbiciem rozwini?tego systemu korzeniowego. Zgodnie z t? opini? obci?cie ga??zi jest to?same z podci?ciem tym drzewom korzeni i ich powoln? ?mierci?. Mówienie, i? topole puszcz? nowe ga??zie jest z gruntu fa?szywe. Cho? drzewa w akcie samo ratowania, pokryj? si? odrostami (dziczkami), to szkoda przyrodnicza im wyrz?dzona nigdy nie zostanie naprawiona. One wcze?niej czy pó?niej na skutek tego zabiegu zgin?. Tak samo zgin?? na zawsze element estetyczny, poniewa? drzewa og?owione przypomina? b?d? swoim widokiem, jedynie miot?? do zamiatania.

Na pewno co do tego nie mam najmniejszych w?tpliwo?ci nigdy te? na dziczkach nie urodz? si? nowe jemio?y tak pi?knie harmonizuj?ce z konarami topoli w bezbarwnej zimowej sceneri (Bezpowrotna szkoda przyrodnicza, dendrologiczna, krajobrazowa)

Jak to co si? sta?o ma si? do tre?ci napisu stoj?cego na skraju parku mówi?cego o leczeniu starych drzew? Nijak. 

Powiem wprost dzi?kuj? za takich przyjació?, opiekunów. 
A przed wrogami si? sam obroni?.

Zgodnie z polskim prawem niszczenie drzew morze by? przest?pstwem ?ciganym z urz?du (szkoda bezpowrotna) lub wykroczeniem rozstrzyganym w trybie administracyjnym.

 

 

 

 

 


detektyw Micha? Jarzy?ski

Komentarze

You must javascript enabled to use this form

S? nowe fakty i dowody na to, i? ?le si? dzieje w parku na Zdrowiu imienia Józefa Pi?sudskiego w ?odzi. W grudniu 2010 r. tu? prze wigili? ?wi?t Bo?ego Narodzenia, w pobli?u wej?cia do parku , przy jednej z g?ównych alei prowadz?cej do stawu z po?o?on? na nim wysp?, odci?to wierzcho?ek drzewa bia?ej topoli dla pozyskania kilku znajduj?cych si? na nim siedlisk jemio?y. Pytam si? odpowiedzialnych za ochron? ?rodowiska w ?odzi, czy na tym ma polega? ochrona starodrzewia w parku, by je celowo niszczy? i to w momencie najmniej odpowiednim dla wegetacji drzew - w ?rodku surowej zimy ? Czy park na Zdrowiu w ?odzi to miejsce publiczne i rezerwat przyrody, czy te? czyje? prywatne ranczo, gdzie nie obowi?zuj? ?adne zasady i regu?y przyrodniczych dzia?a? i które, przy byle okazji, jest prawdopodobnie wykorzystywane dla zaspokojenia osobistych potrzeb nieznanych iluminatów w?adzy, bo pewnie tam do ich domów trafi?y ?ci?te jemio?y, by je po ?wi?tach wyrzuci? na ?mietnik ?

Napisał detektywmichaljarzynski, dzień 12/30/2010 o 01:19

?ab?dzie w parku na Zdrowiu znikn??y. W dniu 9 lipca 2011 r. w godzinach rannych za po?rednictwem telefonu alarmowego 112 poinformowa?em in?yniera Miasta ?ód?, i? na ?rodku du?ego stawu z wysp? p?ywa martwy ?ab?d?. Drugi ptak zosta? podobno wcze?niej stamt?d ukradziony przez nieznanych sprawców w nieznanym celu. ?ab?dzie s? ptakami monogamicznymi. Istnieje du?e prawdopodobie?stwo, i? ptak umar? z t?sknoty za swoim partnerem. Poniewa? wielu ?odzianom ptaki te umila?y, zw?aszcza sobotnio-niedzielne, spacery po parku na Zdrowiu przypomn? zdj?cia tych ptaków: http://wiadomosci.onet.pl/waszymzdaniem/758,galeria.html

Napisał detektywmichaljarzynski, dzień 07/12/2011 o 03:54

 1 
Strona 1 z 1 ( 2 Komentarze )

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyright © Biuro Detektywistyczne Aleksander Michal Jarzynski>

 Design by
PanMedia Wszelkie prawa zastrzeżone
Statystyka generowana przez PanMedia