wlasnosc
      

Biuro Detektywistyczne Micha? Jarzy?ski arrow Rak, który leczy.
   

16.10.2019.
Rak, który leczy.Przyroda jest m?drzejsza ni? cz?owiek.

W ostatnim czasie wiele w telewizji i innych ?rodkach przekazu zajmowa? temat powracaj?cej co jaki? czas powodzi, nawiedzaj?cej zazwyczaj biednych ludzi, którym nale?y ze wszech miar wspó?czu? i pomaga?. Temat ten, zreszt? jak ka?dy inny, przejad? si? – ludzie si? z nim oswoili. Osobi?cie moj? ciekawo?? z tego okresu skupi?y dwa kadry podejrzane wtedy w telewizji, której z ró?nych przyczyn na co dzie? nie ogl?dam. Jeden to obrazek kilkunastu ?limaków ratuj?cych si? przed wielk? wod? na ?odydze m?odego drzewa. Drugi zupe?nie mu przeciwstawny to widok heroicznego wysi?ku pojedynczego w?a?ciciela koparki, operuj?cego po mistrzowsku pojazdem, poszerzaj?cego z nara?aniem w?asnego ?ycia wyrw? w wale przeciwpowodziowym na jej kraw?dzi dla odprowadzenia i ukierunkowania wody na pola, by ratowa? miejscowo??.
Sk?d ?limaki, które przecie? poruszaj? si? wolno wiedzia?y, i? nadejdzie powód?, a cz?owiek w przesz?o?ci ju? wielokrotnie z tego powodu poszkodowany nie wiedzia??

Okazuj? si?, ?e zwierz?ta, które nie maj? komputerów i rozwini?tych ga??zi nauki, nie nauczaj? swoich dzieci w szko?ach, w sytuacji bardzo trudnej wykaza?y bystro??, umiej?tno?? przewidywania i skuteczno?? dzia?ania wy?sz? od ludzi. Nie da?y si? zaskoczy?, a cz?owiek ponownie prze?y? traum? nic nie czerpi?c z poprzednich do?wiadcze?.
Na to pytanie jest jedna odpowied?: zwierz?ta nie niszcz? przyrody (zobacz w Onet .pl artyku?: bezpowrotnie utracone pi?kno przyrody, a tak?e artyku?: zniewolona przyroda).

Wracaj?c do cz?owieka z koparki jestem pe?en podziwu dla jego wysi?ku w jednostkowym wymiarze. Przyk?ad ten jest dowodem na to, ?e je?eli czego? si? bardzo pragnie to mo?e si? to spe?ni?, lecz nie zawsze. Tylko pod warunkiem, ?e jest si? dobrym cz?owiekiem i dzia?a w dobrej sprawie. W literaturze, sk?d równie? czerpiemy wiedz? ?ycia jest przyk?ad na potwierdzenie tej tezy. Faust, bohater powie?ci Goethego, który podpisa? certyfikat z diab?em, dopiero wtedy osi?gn?? prawdziwe szcz??cie, gdy zerwa? z nim ten pakt, trac?c wcze?niej po drodze ukochan? narzeczon?.

Przyroda leczy si? sama

Ciekawe zjawiska dendrologiczne to tytu? reporta?u w Onet.pl, który opublikowa?em kilka miesi?cy temu. W parku im. Józefa Pi?sudskiego na Zdrowiu w ?odzi, który w?a?nie dla zdrowia cia?a i ducha codziennie odwiedzam znajduj? si? dwa intryguj?ce w sensie poznawczym drzewa. Jedno to stara rozdarta, wewn?trz spróchnia?a lipa – pomnik przyrody. Drugie to d?b z wy?artym na ca?ym obwodzie wn?trzem. Co charakterystyczne tym co trzyma te drzewa przy ?yciu jest w?a?nie rak drzewa. W przypadku lipy wykszta?cony, co dopiero ujawni?o od?amanie jednego z konarów na wysoko?ci 2,5 metra od ziemi, wewn?trz spróchnia?ego pnia. Ma nie reguralny kszta?t. Jest wielko?ci pi?ki no?nej. Wyrastaj? z niego trzy odnogi d?ugo?ci 15 cm, przechodz?ce w system korzeniowy wrastaj?cy w g??b spróchnia?ego drzewa. 

Dzi?ki temu rakowi stara lipa ?yje i ma si? dobrze. ?yje, chocia? na prze?omie listopada i grudnia pojawi? si? na niej grzyb zimówka aksamitnotrzonowa, która (co ciekawe – grzyb jadalny zbierany zim? od listopada do kwietnia) zwykle pojawia si? na zamieraj?cych drzewach. W przypadku d?bu sytuacja jest równie intryguj?ca. Tam odmiennie, ni? w lipie rak wyrós? poza obwodowo. Jest wielko?ci 1/4 obwodu drzewa i wysoko?ci oko?o 1,30 m. Znajduje si? on na wysoko?ci 60 cm od ziemi. Jest pokryty przez ca?y rok mchem w kszta?cie serca. Pod wzgl?dem architektonicznym i in?ynieryjnym stanowi równie? bardzo ciekawe i pi?kne rozwi?zanie, poniewa? rak w kszta?cie pa??ka, utrzymuje oparte na jego podstawie wielkie drzewo, które dzi?ki tej konstrukcji ma ?wietn? amortyzacj? i nie ?amie si? pod swoim ci??arem.

Czy w takim razie rak zabija, czy te? leczy?

W kontek?cie dokonanej przyrodniczej obserwacji nale?y s?dzi?, i? rak w przyrodzie leczy i ratuje. Jak to spostrze?enie mo?e odnosi? si? do cz?owieka? Nie wiem. Chocia? bior?c pod uwag? fakt, i? cz?owiek jest cz??ci? przyrody z rakiem u cz?owieka mo?e by? podobnie. W medycynie naturalniej znane s? przypadki leczenia raka rakiem (to samo przez to samo - jedna z zasad medycyny naturalnej – leczenie przyczynowe). Zobacz w Google: w?a?ciwo?ci lecznicze raka brzozy.

Wniosek:

rak nie jest reakcj? wrog? dla organizmu ?ywego. Jest natomiast reakcj? obronn? organizmu na zmiany zachodz?ce na poziomie molekularnym, komórkowym spowodowane awari? w systemie immunologicznym oraz niekorzystnymi zmianami w matrycy bioenergetycznej organizmu DNA.

Artyku? wraz z nadziej? na wyzdrowienie dedykuje chorym na raka oraz lekarzom i naukowcom pod rozwag?.

 


Detektyw Micha? Jarzy?ski

 

Komentarze

You must javascript enabled to use this form

Ju? 30 lat temu niemiecki lekarz odkry? przyczyn? raka - wg niego rak jest sensown? biologiczna reakcj? organizmu. Polecam film o tym odkryciu:
'Pi?? Praw Natury - Trzecia rewolucja w medycynie' - http://youtu.be/HwRBqhAV4CU

Napisał Nowa Medycyna, dzień 01/29/2013 o 19:34

Super! :)

Napisał Anka, dzień 06/15/2014 o 18:24
Napisał Anka, Strona domowa tutaj dzień 06/15/2014 o 18:25

pestki moreli pewnie nie lecz? raka ale pestki np jakiej? odmiany jab?oni odpornej na raka drzew owocowych by? mo?e....a mo?e trzebaby spowodowa? rzadki przypadek zachorowania takiej odmiany na raka i w momencie innego ni? u odmian nieodpornych na raka rozwoju choroby i niszczenia ro?liny zaobserwowanego otorbiania sie i zwalczania ogniska choroby, tak? naro?l zbada? pod wzgl?dem zawarto?ci jakiego? czynnika np substancji chemicznej nie wyst?puj?cej w rakach drzew nieodpornych na t? chorob? no i mamy potencjalny lek na dziwne grzybiczo-bakteryjne pod?o?e raka ro?lin co nie tylko w sadownictwie mog?oby sie przyda?, bo do ko?ca nie wiadomo czy rak u zwierz?t nie jest powodowany jakimi? bakteriami lub ple?niami, chocia? p?ukanie sod? to bezedura szarlatana simoniciniego raczej. A mo?e ?wie?y sok z takiej odmiany mia?by silne w?asciwo?ci przeciwgrzybiczne lub wr?cz chroni?ce przed dziwnym nienaturalnym rozrostem komórek p?dowych(jak w czarcich miot?ach, to samo czyli znale?? odmiany odporne na nie, zaszczepi? chorobe itd) lub pnia drzewa a u zwierzat zwanych mutacjami i dalszym niepohamowanym rozrostem ich do raka.

Napisał krewetka, dzień 03/29/2016 o 18:25

?wicz aerobiczna 6 weidera i zobacz jaka jest prosta droga do pi?knego brzucha

Napisał Brak, Strona domowa tutaj dzień 02/28/2017 o 22:20

Super artyku?, zobacz równie? wzory na paznokcie na http://ladnepazurki.pl[ladnepazurki.pl]

Napisał Wzorki na paznokcie, Strona domowa tutaj dzień 04/03/2017 o 11:19

 1 
Strona 1 z 1 ( 6 Komentarze )

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyright © Biuro Detektywistyczne Aleksander Michal Jarzynski>

 Design by
PanMedia Wszelkie prawa zastrzeżone
Statystyka generowana przez PanMedia