wlasnosc
      

Biuro Detektywistyczne Micha? Jarzy?ski arrow Komandosi z Dziwnowa
   

16.10.2019.
Komandosi z Dziwnowa


Dziwnów , malowniczo po?o?ona miejscowo?? nad morzem, kolebka polskich komandosów—1 Batalion Szturmowy . Pocz?tkowo od 1964 r. supertajna jednostka o charakterze dywersyjno-rozpoznawczym do dzia?a? ma?ymi grupami na ty?ach wroga. /zadanie do jej rozpoznania otrzyma? min. szpieg CIA Jerzy Paw?owski/ W sk?ad takiej grupy wchodzili zwiadowcy, saper, radiotelegrafista , a niekiedy nurek. Zadaniem grupy najcz??ciej by?o rozpoznanie lotnisk, baz rakietowych, tras dyslokacji wojsk. W razie zaistnienia takiej potrzeby dokonanie aktu dywersji, czy sabota?u przy wykorzystaniu miejscowej ludno?ci. W?ród znawców tematu dzia?a? wojsk rozpoznawczo-dywersyjnych 1 bsz w Dziwnowie /JW 4101/ nazywany by? polskim SPECNAZEM.

Charakter zada? jednostki oraz przeprowadzane szkolenia odcisn??y pi?tno na ludziach s?u??cych w tej jednostce, którym nie brakowa?o inwencji, wyobra?ni, odwagi i waleczno?ci. Dowódcy stali murem za ?o?nierzami. Jak trzeba by?o dla ratowania ich ?ycia, nara?ali w?asne. Dowódca kompani specjalnej kpt. Roman ?o?nowski zim? pop?yn?? po skacz?cego z samolotu swojego ?o?nierza, który mia? pecha, ?e wyl?dowa? ze spadochronem na ?rodku jeziora. ?o?nierze cenili swoich dowódców, im bezgranicznie ufali. 

Nie zawsze by?o pi?knie i zabawnie, niektórych ponosi?o, lecz okazywa?o si? , i? los sprzyja zuchwa?ym. Tak by?o z sier?antem Tadeuszem Szpiecem, którego za rozróby w knajpach dowódca chcia? zwolni?. Na jednych z pokazowych ?wicze? sier?. Szpiec po wyskoczeniu ze ?mig?owca do jeziora i rozminowaniu pola minowego /jak on to zrobi? ?/ z p?kni?tymi okularami i zakrwawionymi oczami zamiast zwolnienia otrzyma? od uczestnicz?cego w ?wiczeniach ministra wy?szy stopie? na chor??ego.

Niektórym ?o?nierzom nawet w czasie ?wicze? nie wystarcza?o adrenaliny, Podczas ?wicze? w okolicach Solca Kujawskiego /m.Kabat/ przyszed? do mnie sier?ant Jerzy Pawlak z kompanii p?etwonurków /by?em w jednostce oficerem kontrwywiadu/ i stwierdzi?, ?e nale?a?oby „zdoby? j?zyka” u miejscowej ludno?ci. Pojechali?my motorem w mundurach polowych do najlepszego wówczas /1976 r./ hotelu „Helios” w Toruniu, gdzie na dole w piekie?ku bawili?my si? do rana. Na pocz?tku dosz?o do zgrzytu,  bo ówcze?ni portierzy nie chcieli wpu?ci? zwyk?ych ?o?nierzy w mundurach polowych na sal?, gdzie bawi?o si? wykwintne towarzystwo, lecz to uda?o si? prze?ama? Okaza?o si?, ?e jednym z kelnerów jest by?y ?o?nierz sier?..Pawlaka, który z najwy?szymi honorami kaza? nas wpu?ci? . O ?wicie przedzieraj?c si? przez si?y przeciwnika /od Torunia do Bydgoszczy by?y wojska dla których my jako komandosi byli?my wrogiem/ dotarli?my do w?asnego zgrupowania wiedz?c co si? dzieje w du?ym mie?cie obok i ?ledz?c po drodze ruchy wojsk.

Komandosi z Dziwnowa mieli wysokie notowania w polskim wojsku. Na wspólnych ?wiczeniach z innymi formacjami, wyst?puj?c jako przeciwnik, obawiano si? ich jak ognia.. Marzeniem ka?dego podchor??ego, absolwenta Wy?szej Oficerskiej Szko?y Wojsk Zmechanizowanych we Wroc?awiu, by?o s?u?y? w tej jednostce. Udawa?o si? to nielicznym. Czerwony beret, plakietka spadochroniarza na ramieniu zmienia? osobowo?? , dodawa? skrzyde?, wyzwala? w ka?dym ?o?nierzu moc wcze?niej u niego nieobecn?. Dzia?a?a magia, nie zawsze prowadz?ca w dobrym kierunku. Kadra musia?a panowa? nad wszystkim. Szczególn? postaci? w?ród kadry by? pp?k. Jan ?abuszewski-zast?pca dowódcy jednostki ds.liniowych. By? dla ?o?nierzy jednocze?nie , w jednej osobie, dobr? kochaj?c? matk? i surowym, wymagaj?cym ojcem. Da? temu wyraz genera? Jan Kempara w przedmowie do ksi??ki Huberta Królikowskiego pt.: „1 batalion szturmowy „ dzi?kuj?c Janowi ?abuszewskiemu za to. Osobi?cie podzielam ten pogl?d. Jan by? i jest moim serdecznym przyjacielem. To pod jego opiek? odda?em w 1 batalionie szturmowym w Dziwnowie swój pierwszy skok spadochronowy. Sta?o si? to w imieniny Jana, co wspólnie pó?niej ?wi?towali?my bawi?c si? do bia?ego rana w Mi?dzywodziu. 

Komandosi z Dziwnowa poza tym, i? byli ?wietnie wyszkolonymi ?o?nierzami, potrafili si? odnale?? w ka?dej sytuacji. Umieli si? równie? ?wietnie bawi? we w?asnym towarzystwie. Co ciekawe nie by?o wówczas podzia?u na stopnie i miejsca na tytu?y, zwracano si? do siebie po imieniu. To jeszcze mocniej integrowa?o.

Komandosi byli magnesem dla pi?knych kobiet w których budzili mi?o?? i poczucie bezpiecze?stwa. Przyci?gali do siebie poniewa? mieli to co? czego inni nie maj? , a mianowicie wyobra?nie i fantazj? oraz odwag?. W 1978 r. zwróci?a si? do mnie jedna z pierwszych narzeczonych Jerzego Kalibabki /szerzej znanego z filmu „Tulipan”, którego fabu?a by?a oparta na jego historii/ mówi?c, i? si? go bardzo boi. Mieszka?a nad samym brzegiem morza tu? przy pla?y. Kalibabka dzia?a? z zaskoczenia. Zakrada? si? do niej w nocy znienacka od strony morza i wydm i t? sam? drog? ucieka? / za drobne przest?pstwa by? wówczas poszukiwany przez milicj?/. Nigdy nie wiadomo by?o kiedy przyjdzie. Uspokoi?em j? mówi?c, i? Kalibabk? w razie czego bior? na siebie. Okaza?o si?, i? takiej potrzeby nie by?o. Nigdy nie dosz?o do konfrontacji pomi?dzy mn? , a Kalibabk? /dziwne nazwisko dla m??czyzny/. Ja w 1980 r. odszed?em z Dziwnowa, a Kalibabka z ma?ej, lecz pi?knej miejscowo?ci jak? jest Dziwnów /ma swój niepowtarzalny urok/ wyp?yn?? na szerokie wody. Ruszy? w Polsk?, krusz?c opór, ?ami?c serca i rujnuj?c ?ycie wielu kobiet, które w sobie rozkocha? i które mu bezgranicznie zaufa?y. Grabi?c wszystko co mia?y warto?ciowego: bi?uteri?, pieni?dze niektórym z nich pozostawi? prezent na ca?e ?ycie w postaci dziecka /podobna ma ich 28/.

Kadra 1 batalionu szturmowego mia?a specyficzne podej?cie do ?ycia i ówczesnych narzuconych przez obowi?zuj?c? ideologi? standardów. Zakazane wówczas przez politruków i aparat partyjno-polityczny piosenki ?piewane by?y przez kadr? w ?rodku sezonu letniego, w?ród przebywaj?cych do Dziwnowa , z ca?ej Polski wczasowiczów, bez ?adnego l?ku przed konsekwencjami. W?ród piosenek by?y takie tytu?y jak: My, pierwsza brygada, Czerwone maki pod Monte Casino. Szczególnie ta ostatnia pie?? mia?a w?ród komandosów swoj? wymow?. Nie chcia?bym znale?? si? na miejscu, w roli stonki – tak nazywano najazd na Dziwnów wczasowiczów, takiego, który spróbowa?by przy tej piosence zata?czy? na parkiecie. Wynik by? z góry przes?dzony. Du?o na ten temat móg?by powiedzie? komandos-radiotelegrafista, historyk Adam Nogaj, który nawiasem mówi?c by? jednym z animatorów ich publicznego ?piewania. Nie wiem czemu do tej pory milczy. Adamie, kolego wzywam Ci? do dzia?ania.


1 batalion szturmowy w Dziwnowie by? jednostk? w du?ym stopniu skadrowan?. Niemniej to ?o?nierzom s?u?by zasadniczej 1 batalion szturmowy zawdzi?cza? sw? wieczn? m?odo??. Oni nadawali tej jednostce swoistej, ciep?ej barwy i wyrazisto?ci. Tutaj nikt si? nie oszcz?dza? w my?l zasady „wi?cej potu na ?wiczeniach mniej krwi w boju” . Byli i na zawsze pozostan? dumni, i? s?u?yli w tej jednostce, wbrew niepowa?nym, cz?sto ostatnio czynionym zarzutom, i? to oni dokonali inwazji w 1968 r. na Czechos?owacj?. Po latach pami?ci? cz?sto wracaj? do wspomnie? z okresu s?u?by w 1 batalionie szturmowym. ?ywym tego przyk?adem jest kpr.rez. Dariusz Chwalborski z ?odzi, który s?u?b? w tej jednostce w kompanii ??czno?ci wspomina z dum? i nostalgi? twierdz?c, i? by? to pi?kny rozdzia? w jego ?yciu i niez?a szko?a ?ycia. Po latach podmok?e, poro?ni?te trzcin? miejsce ?wicze? /pola ry?owe w Dziwnowie/, czy te? lotnisko w ?niatowie, obozowisko w Jaworzu, Ziele?cu, Kirach nabiera nowego blasku, rodzi wspomnienia.

Pozdrawiam wszystkich komandosów i ich rodziny. Szczególny ho?d sk?adam ju? nie?yj?cym komandosom i ich rodzinom.. Pozdrawiam rodzin? tragicznie zmar?ego dowódcy 1 batalionu szturmowego ?p. Tadeusza Wandzla. Pozdrawiam wszystkich dowódców 1 batalionu szturmowego, w tym szczególnie tych z którymi si? osobi?cie zna?em tj. p?k. Andrzeja Krawczyka, p?k. Zenona Pietkiewicza, p?k. Andrzeja Prusa. Dowódcom tym dzi?kuje za wspólnie sp?dzone chwile i wspomnienia.
Przy okazji sk?adam ho?d wszystkim zmar?ym i poleg?ym w dzia?aniach bojowych komandosom i ich bliskim. 

PS. Aktualnie tradycje i zadania bojowe 1 Batalionu Szturmowego w Dziwnowie  kontynuuje  1 Pu?k  Specjalny  Komandosów  w  Lubli?cu    JW 4101 /obecnie wyst?puj?cy pod nazw? Jednostka Wojskowa Komandosów /JWK Lubliniec.

 


kpt.Micha? Jarzy?ski

 

Na zdj?ciu od lewej: Dowódca 1 batalionu szturmowego pp?k. Zenon Pietkiwicz, w ?rodku oficer kontrwywiadu por. Micha? Jarzy?ski oraz zca ds. politycznych jednostki kpt. Tadeusz Sawicki

Zieleniec narty

Radiotelegrafista

P?etwonurek kpr. Klepacki

?o?nierz s?u?by zasadniczej

Zakopane, wspinaczka

Od lewej oficerowie:Adam Wierzejski, Ryszard Czerkawski, Micha? Jarzynski, Andrzej Trocewicz. Roman ?o?nowski 

Komentarze

You must javascript enabled to use this form

Moj tata Jerzy Marek Okoniewski S.P sluzyl w tej jednostce byl bardzo z tego dumny i mial naprawde wielu przyjaciul na ktorych mogl polegac pozdrawiam wszystkich kolegow mojego ojca.Adrian Okoniewski

Napisał adrian okoniewski, dzień 04/28/2011 o 14:18

Cze?? Adrian!

W 1 Batalionie Szturmowym w Dziwnowie s?u?y?em w latach 1976-80. Nie zna?em osobi?cie Twojego ojca, któremu w tym miejscu oddaje swój osobisty ho?d. Te? mam syna . Jako ojciec powiem Ci jedno: mi?o jest mie? syna , który pami?? o Nim nosi w sercu. Gor?co Ci? pozdrawiam Micha? Jarzy?ski.

PS. Istnieje co? takiego jak pami?? zbiorowa. W?a?nie dzi?ki niej Polska po latach niewoli odrodzi?a si?. Kultywujmy t? pami?? o swoich przodkach. Nigdy nie wiadomo czy ona jeszcze w przysz?o?ci nie stanie si? potrzebna nast?pnym pokoleniom. Polecam do wys?uchania pie?? Czes?awa Niemena pt. O zdobyciu morskiego brzegu oraz Litania Pielgrzymska (Modlitwa o Wolno??) A. Mickiewicza wykonanie Czes?awa Niemena.

Obie pie?ni dost?pne w Internecie na You Tube.

Napisał detektywmichaljarzynski, dzień 04/29/2011 o 03:39

Dyskusja na temat udzia?u polskiego wojska / w tym równie? 1 batalionu szturmowego w Dziwnowie i 62 kompanii specjalnej w Boles?awcu/ w inwazji w Czechos?owacji i w stanie wojennym w Polsce w 1981 r. przeniesiona z bloga Vademecum Poliszynela z komentarzy do artyku?u Polacy do piachu
link do pliku:http://krasnoludkizpejsami.wordpress.com/2011/05/06/polacy-do-piachu/#comments

1.
detektywmichajarzynski
7 Maj 2011 o 02:10 | #1
Odpowied? | Cytat

W Polsce du?o dobrej roboty na temat zagro?e? ze strony wszelkiego rodzaju szczepionek, w tym szczepionek dla dzieci zrobi?a i robi profesor Dorota Majewska

Link do pliku: http://www.youtube.com/watch?v=sB8QbiCmCwI

Du?e spustoszenie zw?aszcza w?ród m?odych ludzi czyni w Polsce rozprowadzany na melinach truj?cy alkohol za 5 z?. Wys?a?em na ten temat alarm w Internecie

Link do pliku: http://wiadomosci.onet.pl/waszymzdaniem/62693,alkohol_za_5_zl_-_alarm,artykul.html

Z taktyk? straszenia s?dami to prawda. Ostatnio otrzyma?em poczt? elektroniczn? od dziennikarza Jaros?awa Rybaka gro?b? oskar?enia mnie do s?du z art.212 kk. z powodu zakwestionowania w komentarzach w Internecie wiarygodno?ci jego artyku?u pt. Czeska wojna.. Charakterystyczne jest to, i? wi?kszo?? ?rodowisk dziennikarskich i prawniczych art.212 kk. /pomówienie/ uznaje za anachronizm. Nie przeszkodzi?o to jednak Trybuna?owi Konstytucyjnemu rozpatruj?cemu spraw? o konstytucyjno?? tego artyku?u uzna? ten przepis prawa jako zgodny z konstytucj? / trzech s?dziów mia?o zdanie odr?bne/.Pierwszy mail o szczepionkach to w?a?nie jest apel prof. Majewskiej.
System tzw. wymiaru sprawiedliwo?ci jest jednym z elementów zniewalania Polski i narzucenia jej unego porz?dku. Istniej? portale zajmuj?ce si? aferami prawa, które cz?sto s? blokowane i atakowane przez komputerowych nieznanych sprawców. W tzw. wymiarze sprawiedliwo?ci nie gra roli prawo, praworz?dno??, a liczy si? jedynie cel  zniewolenie spo?ecze?stwa przez koczowniczych Prawdziwych Polaków. To samo dzieje si? na ca?ym Zachodzie b?d?cym folwarkiem okupowanym przez ideologów NWO.
Poliszynel
2.
detektywmichajarzynski
7 Maj 2011 o 02:24 | #2
Odpowied? | Cytat

link do pliku Czeska wojna: http://wiadomosci.onet.pl/raporty/czeska-wojna,1,3556268,wiadomosc.htmlPo pierwsze  po co jest onet? Ano po to, aby zawraca? polactfu g?ow? bzdurami, pierdo?ami, propagand?, fa?szowan? i preparowan? przez speców od dezinformacji histori?.
Prosz? popatrze? ile tam jest komentarzy. Wygl?da na to, ?e dla onetu nie ma obecnie spraw wa?niejszych, ni? inwazja na Czechos?owacj? ponad 40 lat temu.
Mo?e Pana zaskocz?, ale w ?wietle posiadanej przeze mnie dzisiejszej wiedzy inaczej patrz? na tamt? interwencj?. Pod koniec XVIII wieku (ok. 1773 roku) ujawnione zosta?y plany Rothschilda o budowie NWO, czyli ?wiatowej dyktatury koczowniczych banksterów. ZSRR w czasach gruzi?skiego ?yda Stalina by?o pa?stwem zbrodniczym i je pot?piam. Ale ZSRR od czasów Chruszczowa ju? pa?stwem zbrodniczym nie by?o. Zwalczane by?o przez zachodni folwark ideologów NWO (USA, tzw. Wspólnota Europejska i NATO), bo sta?o banksterom na drodze do podboju ?wiata. Praska wiosna by?a mocno inspirowana z Zachodu. ZSRR broni? si? przed t? prowokacj?  i dobrze ?e si? broni? i ?e tak d?ugo stawia? opór zbrodniarzom z NWO. Dla mnie ówczesne, postalinowskie ZSRR to nie tylko mniejsze z?o ni? zbrodniarze-depopulatorzy, to by? te? ostatni równorz?dny militarnie bastion obrony przed zbrodniarzami-banksterami-depopulatowami.
Dlaczego nie ma na onecie dyskusji o zbrodniczej okupacji Afganistanu? Sowieck? okupacj? Afganistanu nazywa si? okupacj?, a jeszcze gorsz? okupacj? Afganistanu przez Du?y USrael i jego wasali nazywa si? misj? pokojow? albo wojn? z terrorem. Cho? prawdziwi terrory?ci rezyduj? w Bia?ym Domu i Pentagonie. Nasze wojsko (jego niedobitki) s? pomagierem w tej haniebnej okupacji. Dlaczego nikt na onecie o tym nie napisze?
Ja osobi?cie pisa?em o tym wielokrotnie. Odpowiedzia?o mi milczenie.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:o17ZAMaW0icJ:https://krasnoludkizpejsami.wordpress.com/2010/11/11/apel-o-wycofanie-polskiego-kontyngentu-okupacyjnego-z-afganistanu/+apel+o+wycofanie+wojska+z+afganistanu%2Bpoliszynel&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de&source=www.google.de
Prosz? sobie obejrze?  jak ameryka?scy zbrodniarze w mundurach pozuj? sobie przy zamordowanych przez nich w Afganistanie cywilach:
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-65981-2.html
Przypomn? te? mordowanie cywili z helikoptera w Iraku:

I takim zbrodniarzom nasz zwasalizowany unijny barak, wasal Izraela, Du?edo USraela i NATO pomaga w zbrodniczych okupacjach.
A onet milczy&
Poliszynel
ps. dzisiaj wstydz? si? tego, ?e by?em w czasach Solidarno?ci w opozycji i ?e walczy?em z komun?. Sam do?o?y?em jak?? tam male?k? cegie?k? do upadku PRL i ZSRR. Sam, jak baran, pcha?em si? pod nó? banksterów.
3.
agaton
7 Maj 2011 o 11:54 | #3
Odpowied? | Cytat

Moja córeczka pi?? lat temu by?a leczona na ostre zapalenie mózgu które pojawi?o si? tu? po szczepieniu ca?y miesi?c w CZD. Nie stwierdzono zadnych bakterii w p?ynie rdzeniowo mózgowym. Malenstwo wycierpia?o si? straszliwie ja jako m?oda matka wraz z ni?, jestem przekonana ze przyczyn? by?a szczepionka. Po tej chorobie by?a szczepiona bardzo ostro?nie z du?ym opó?nieniem. Jej zycie by?o zagro?one do dzis nie wiem jakie konsekwencje b?d? pozniej/ dzis nie chc? miec ju? wi?cej dzieci w tym kraju. to by?o potworne
4.
detektywmichajarzynski
7 Maj 2011 o 14:43 | #4
Odpowied? | Cytat

Panie Andrzeju!
Nie ma si? Pan czego wstydzi?. Ja wówczas by?em po drugiej stronie barykady i si? tego nie wstydz?. Mam ?al do Genera?a Jaruzelskiego nie za stan wojenny jak niektórzy nawiedzeni, lecz za to, i? sprzeda? Polsk? ca?kowicie w obce r?ce. Wracaj?c jednak do Pana. Osi?gn?? Pan te? korzy?ci. Zdoby? Pan do?wiadczenie ?yciowe i jasno?? rozumowania, której niestety brak milionom Polaków. Ma Pan ?wietn? intuicj? polityczn?. Artyku? Sierpniowa rocznica w pe?ni Pana rozgrzesza. Tam jest sama kwintesencja tzw. polskiej transformacji. Artyku? ten powinien by? kanonem na lekcjach historii. Prosz? poda? link do tego artyku?u. Có? dawna opozycja po doj?ciu do w?adzy wyczerpa?a swoje intelektualne mo?liwo?ci. B?d?c parlamentarzystami nie chce im si? nawet odpowiada? na listy ich elektoratu.
pozdrawiamPanie Michale,
Pan nie ma si? czego wstydzi?  nie s?u?y? Pan banksterom. Co do oceny gen. Jaruzelskiego  zgadzam si? w ca?o?ci. Ja te? nie mam do niego pretensji o stan wojenny, a o to, ?e walkowerem odda? Polsk? w ?apska ?ydomasonerii i banksterów. Móg? przynajmniej próbowa? pój?? drog? bia?orusk?.
Podaj? link o który Pan pyta?:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_k9hBIVPmp0J:https://krasnoludkizpejsami.wordpress.com/2010/11/11/sierpniowe-rocznice-%E2%80%93-czyli-chwila-zadumy-nad-nasza-historia/+sierpniowe+rocznice%2Bpoliszynel&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de&source=www.google.de
Pozdrawiam.
Poliszynel

PS. Inwazja wojsk polskich w Czechos?owacji w 1968 r. i przeprowadzony przez wojsko pod kierownictwem genera?a Jaruzelskiego w Polsce stan wojenny w 1981 r. by? z?o?onym przedsi?wzi?ciem logistycznym o charakterze militarnym i politycznym, przy tym skutecznym. Zapobieg? tzw. demokratyzacji ?rodkowo- wschodniej Europy, co sta?o si? faktem po 1989 r, niestety za przyzwoleniem genera?a Jaruzelskiego.

Napisał detektywmichaljarzynski, dzień 05/08/2011 o 03:34

Obejrzyj. Podaj? link do pliku:
http://krasnoludkizpejsami.wordpress.com/

Napisał wojak szwejk, dzień 05/08/2011 o 10:07

Dziekuje za slowa otuchy panie michale ojciec byl dla mnie jak drugi BOG zawsze go szanowalem a moimi bohaterami byli jego koledzy kiedy bylem razem z nim w jednostce to czulem sie jak jeden z was serdecznie pozdrawiam pana i wszystkich komandosow z dziwnowa. JESTESCIE WIELCY I NADAL BOHATERAMI

Napisał Adrian Okoniewski, dzień 09/06/2011 o 13:03

WITAM. WIDZE ZE MOJ OJCZULEK TEZ SIE NA ZDJECIE ZALAPAL. POZDRAWIAM DOMINIK STAWICKI

Napisał DOMINIK STAWICKI, dzień 03/06/2013 o 23:12

cze?? Dominik !

Mi?o wspominam Twojego ojca. Mam o nim jak najlepsze zdanie. Swoim charakterem pasowa? do profilu tej jednostki. Wielka szkoda, ?e ju? go nie ma.

Pozdrawiam Ci? i ?ycz? pomy?lno?ci w ?yciu.

Napisał detektywjarzynski, dzień 07/30/2013 o 03:10

Mój artyku? Komandosi z Dziwnowa by? reakcj? na propagandow? nagonk? na komandosów, w czym wzi?li udzia? ludzie wcze?niej sztucznie wykreowani na przyjació?, znawców komandosów. Nie zdzier?y?em, gdy przeczyta?em artyku? dziennikarza Jaros?awa Rybaka pt.Czeska wojna. Komandosi z Dziwnowa s? przeciwdzia?aniem wobec stosowanej ostatnio wobec nich dywersji ideologicznej.

Napisał detektywjarzynski, dzień 07/31/2013 o 03:52

O?wiadczenie
by?ego komandosa 1 batalionu szturmowego w Dziwnowie Micha?a Jarzy?skiego w sprawie IV Festynu Komandosa w Dziwnowie.

Od pocz?tku istnienia Festynu Komandosa w Dziwnowie obserwuj? t? imprez?
organizowan? corocznie od czterech lat w Dziwnowie. Jako by?y komandos 1 batalionu szturmowego w Dziwnowie przyznam si?, i? mam w tej kwestii mieszane uczucia. Co do idei tej imprezy popieram j?. Co do formy, oprawy mam wiele w?tpliwo?ci. Podzielam i rozumiem liczne g?osy by?ych komandosów, którzy uwa?aj?, i? sposób przeprowadzenia tego spotkania im nie odpowiada, ?e woleli by wspólne ognisko i przy nim d?ugie nocne komandosów rozmowy, ni? epatowanie na zewn?trz swojej historii /pami?ci komandosów/ poprzez zamazywanie jej przez obce elementy nie maj?ce z tradycjami tej jednostki wiele wspólnego /rekonstrukcje historyczne, wyst?p dudziarzy, itp./ Mam w?tpliwo?ci co do potrzeby organizowania paneli szkoleniowych, a w ich ramach omawiania takich tematów jak patriotyzm. W trakcie s?u?by w tej jednostce nie mia?em ?adnych uwag co do patriotyzmu s?u??cych w niej ?o?nierzy. Tak samo zreszt? jak do ich ?o?nierki. Byli wspania?ymi , oddanymi Ojczy?nie Polsce ?o?nierzami. Niemniej byli zagubieni w innych sprawach i za bardzo ufali politykom. Momentami byli dziecinnie naiwni i to im pozosta?o. Mój kolega Andrzej Szubert prowadz?cy b?oga Opolczyk.pl http://opolczykpl.wordpress.com/ w zainscenizowanej dyskusji o komandosach napisa? do mnie :
 Niestety prawd? jest, ?e komandosi s? naiwni i nie wiedz? co w ogóle w Polsce i na ?wiecie jest grane. S?u?? bandytom nie maj?c o tym poj?cia
Przyznaje mu racje. W zwi?zku z tym uwa?am, i? szkolenie panelowe je?eli ju?, to powinno by? prowadzone nie z lekcji patriotyzmu, którego polskim komandosom nie brakuje, lecz z wiedzy o Polsce i ?wiecie, w tym z zagadnie? dotycz?cych wspó?czesnej wojny informacyjnej oraz dywersji ideologicznej i przeciwdzia?anie jej. Niech kto? mi sensownie odpowie na pytanie : jak to jest, i? od 1989 r. mamy sojuszników, a coraz mniej mamy jako Polacy. Nie mamy przemys?u, w tym hut stoczni, banków, media s? w obcych r?kach itd. Wojska te? praktycznie ju? nie ma. O tym trzeba dyskutowa?, bo je?li tak dalej pójdzie, to b?dzie po nas. Ju? jeste?my goli i weseli. Potomni nam tego nigdy nie wybacz?.

W zwi?zku z mod? na kapelanów w s?u?bach mundurowych trzeba jeszcze pami?ta? o jednym : ?adnej wojny na ?wiecie nie wygrano przy pomocy kapelanów. Nie t?dy droga.

Jest jeszcze jedna sprawa, która budzi mój niepokój i sprzeciw. Kto dopu?ci? do udzia?u w festynie i to w nobilitowanej roli moderatora dziennikarza Jaros?awa Rybaka. On drwi z komandosów i ich o?miesza ./vide: jego artyku? pt.Czeska wojna. Podaje link: http://detektyw.xip.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=151/. Dodam jeszcze, ?e dziennikarz ten tu? po ?mierci, bliskiego sercom komandosów ?p .genera?a S?awomira Petelickiego wystawi? mu fa?szywe ?wiadectwo, twierdz?c ,i? przyczyn? jego ?mierci /samobójstwa????/ by?a choroba Alzheimera. Nie kopie si? le??cego.
Tym bardziej nie kopie si? martwego komandosa. To chamstwo i bezczelno?? no i brak rozwagi.

Pozdrawiam wszystkich komandosów, którzy na pierwszym miejscu stawiaj? dobro Ojczyzny.

Pozdrawiam g?ównego organizatora festynu koleg? Witka Brzozowskiego.

Pozdrawiam wyk?adowców, kolegów komandosów : p?k.Andrzeja Krawczyka, p?k. Jana ?abuszewskiego, p?k. Krzysztofa Leszczy?skiego i innych.

?ód?, dnia 12 sierpnia 2013 r.

Napisał detektywjarzynski, dzień 08/12/2013 o 10:33

O?wiadczenia b.komandosa 1bsz w Dziwnowie Micha?a Jarzy?skiego w sprawie zastraszania przez dziennikarza Jaros?awa Rybaka /modyfikacja tekstu po usuni?ciu mojego o?wiadczenia z portalu : http://www.specops.pl/forum/viewtopic.php?f=17& t=12320 /

O?wiadczenie

Kolejny raz /to ju? drugi/ poprzez poczt? elektroniczn?, w tym t? na Facebooku, jestem zastraszany przez dziennikarza Jaros?awa Rybaka :

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jaros?aw_Rybak

http://detektyw.xip.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=151

http://www.se.pl/wydarzenia/opinie/petelicki-chorowal-na-alzheimera-jarosaw-rybak-o-smierci-petelickiego_263986.html

s?dem z art.212 k.k. /pomówienie / za opublikowanie mojego o?wiadczenia w przedmiocie IV Festynu Komandosa w Dziwnowie , w którym to min. zakwestionowa?em jego w nim udzia? :

http://wps.nowyekran.net/post/96250,wojsko-polskie-korpus-najemnikow-czy-nowoczesna-suwerenna-armia-narodowa

Wkrótce opublikuje w?asne o?wiadczenie na ten temat.

?ód?, dnia 19 sierpnia 2013 r. komandos Micha? Jarzy?ski

PS. Z portalu Nowy Ekran, jak na razie, nie znikaj? komentarze.

Napisał detektywjarzynski, dzień 08/20/2013 o 05:52

Zamiast o?wiadczenia
/w odpowiedzi na zarzuty dziennikarza Jaros?awa Rybaka o jego rzekome znies?awienie
i naruszenie dóbr osobistych/


Od kilku lat param si? pisaniem w?asnych artyku?ów w internecie oraz komentowaniem artyku?ów innych autorów. W swych komentarzach jak i artyku?ach staram si? przestrzega? zasad obiektywizmu i rzetelno?ci dziennikarskiej. Le?y mi na sercu równie? dobro Ojczyzny, dobro naszej armii w której wiele lat s?u?y?em. Moim mottem widniej?cym na mojej stronie internetowej jest : s?u?y? prawdzie i ludziom w potrzebie W swoich artyku?ach i komentarzach demaskuje k?amstwo i manipulacj?. Nie czynie dla nikogo wyj?tku, w tym dla polityków, s?dziów, pisarzy, dziennikarzy. Uwa?am, i? w?a?nie na tym polega zdrowa, konstruktywna krytyka. Uwa?am równie?, i? dziennikarz , ka?dy dobry dziennikarz ma wpisany w swój fach ryzyko zawodowe i nie powinien ba? si? krytyki i odpowiedzialno?ci za to co pisze. Uwa?am tak?e, i? jako obywatel mam prawo do wyra?enia swojej opinii , niekiedy negatywnych, gdy dzieje si? ?le. Do takiego przekonania doszed?em gdy przeczyta?em artyku? Czeska wojna.

Od 1989 r. systemowo niszczone jest polskie pa?stwo, w tym co wida? go?ym okiem polska armia. Paradoksalnie, co istotne, te zewn?trzne atrybuty naszego bytu narodowego nie s? niszczone przez naszych wrogów, lecz  przyjació? za oceanu i z zachodu, przy udziale ich agentury rozmieszczonej w centrach decyzyjnych naszego pa?stwa. Niszczona jest ?wiadomo?? narodowa Polaków, a oni sami podani s? za?ganej, totalnej propagandzie maj?cej nas wewn?trznie sk?óci? i poró?ni?. Artyku? Czeska wojna doskonale wpisuje si? w ten scenariusz. On o?miesza komandosów z okresu PRL-u i usi?uje ich sk?óci? z ich wspó?czesnymi nast?pcami. Moj? reakcj? na artyku? Czeska wojna by? mój artyku? Komandosi z Dziwnowa. Poniewa? wywodz? si? ze ?rodowiska komandosów ich los nie jest mi obcy. Jako by?y oficer kontrwywiadu wojskowego potrafi? rozró?ni? wrogów od przyjació?. Potrafi? równie? rozpozna? i ujawni? fakty dywersji ideologicznej. W swoim czasie zajmowa? si? tym zagadnieniem zawodowo.

Panie dziennikarzu Jaros?awie Rybak Pan nie jest przyjacielem komandosów. Pan tylko udaje
t? przyja??. O tym, i? nie jest Pan przyjacielem komandosów utwierdzi?em si? w przekonaniu po Pana natychmiastowej reakcji na ?mier? ?p. genera?a S?awomira Petelickiego i przypisaniu mu przypad?o?ci /choroby Alzheimera -chocia? nie jest Pan lekarzem/ maj?cych go zdyskredytowa? w oczach opinii publicznej. Moim zdaniem to by?o skurwysy?skie epitafium dla ?p. genera?a S?awomira Petelickiego od osoby, która nosi honorow? odznak? GROM. Czemu to Pan robi ? O tym wie Pan sam najlepiej. Ja te? wiem.

Strasz?c mnie procesem o znies?awienie z art.212 kk jest Pan dosy? dziwnym dziennikarzem. Wi?kszo?? ?rodowiska dziennikarskiego jest przeciwko penalizacji wolno?ci s?owa i za usuni?ciem tego artyku?u z kodeksu karnego, Pan jako dziennikarz - co wida?- jest za utrzymaniem tego anachronicznego przepisu prawnego w kodeksie karnym. Dodam, i? nawet w?ród s?dziów S?du Najwy?szego RP zdania na temat tego artyku?u kodeksu karnego s? mocno zró?nicowane.

Przytocz? jeden z internetowych komentarzy na temat Pana straszenia mnie s?dem :
Straszenie art. 212 stosuj? zazwyczaj ci, których zdemaskowano i poprzez tzw. wymiar sprawiedliwo?ci chc? zakneblowa? adwersarza. Jaros?aw Rybak strasz?c Pana tym paragrafem po prostu przyznaje, ?e brak mu odwagi i rzeczowych argumentów do polemiki. St?d gro?enie artyku?em KK s?u??cym do kneblowania. Tutaj link do tego komentarza :
http://opolczykpl.wordpress.com/2013/08/19/ogolnopolski-zjazd-rodzimowierczy-2/#comments

Odno?nie naruszenia wizerunku. W?asny wizerunek tworzy si? latami i na niego pracuje.
Wizerunek nie jest równoznaczny z b?yskawiczn? kariera jak? Pan zrobi? jak dziennikarz wojskowy, ekspert od wojsk specjalnych. Takimi artyku?ami jak Czeska wojna, czy te? wywiadami o ?p. generale S?awomirze Petelickim Pan sam niszczy swój wizerunek na którym podobno Panu zale?y, a de facto jak wida? nie zale?y. Ewentualne pretensje o niszczenie w?asnego wizerunku powinien wi?c Pan kierowa? do siebie, a nie do swoich interlokutorów.

Nie wycofam si? ze swojego o?wiadczenia w przedmiocie IV Festynu Komandosa.
Nie ugn? si? przed ?adn? prób? zastraszenia mnie s?dem, czy te? innym szanta?em.


?ód?, dnia 17 wrze?nia 2013 r. Micha? Jarzy?ski

Napisał detektywjarzynski, dzień 09/18/2013 o 09:51

Jestem dumny ze moglem sluzyc w tej jednostce.Dobre stare czasy.Nie ma to jak na p?etwach.Pozdrawiam wszystkich.

Napisał Robert, dzień 12/07/2013 o 19:33

Do Andrzeja mi?o jest zobaczy? Twoj? osob? z tamtych lat, ale ja mam w pami?ci Ci? bardziej szczup?ego, a chcia?bym zobaczy? Ci? jak teraz wygl?dasz. Zbyszek Ko?akowski

Napisał Zbigniew, Strona domowa tutaj dzień 01/03/2014 o 10:19

Czy pamietacie Zieleniec 1968 placówke WOP

Napisał LESZEK, dzień 11/08/2014 o 17:35

Moja uwaga ! Nie nurek -kpr.Klepacki - p?etwonurek.

Napisał Bogadan, dzień 11/16/2014 o 10:46

 1  2  3  Następna strona >
Strona 1 z 3 ( 33 Komentarze )

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyright © Biuro Detektywistyczne Aleksander Michal Jarzynski>

 Design by
PanMedia Wszelkie prawa zastrzeżone
Statystyka generowana przez PanMedia