wlasnosc
      

Biuro Detektywistyczne Micha? Jarzy?ski arrow Komandosi z Dziwnowa
   

16.10.2019.
Alkohol za 5 z? - alarm!!!
Dokument bez tytu?u

Alkohol za 5 z? - alarm!!! Nie wiem jak sytuacja na tym odcinku ?ycia spo?ecznego wygl?da w innych cz??ciach kraju , w ka?dym b?d? razie w ?odzi na ka?dym kroku, non stop, 24 godzinny na dob? na tzw. melinach mo?na kupi? alkohol za 5 z?otych /pó? litra/.

Atrakcyjna cena przyci?ga wiele osób i stanowi powa?n? konkurencj? dla oficjalnego handlu alkoholami. Co do istnienia konkurencji na rynku alkoholowym nie by?oby mo?e w tym nic zdro?nego, gdyby nie moja i nie tylko moja opinia /tajemnica poliszynela/, i? alkohol ten jest truj?cy.

Zjawisko to jest ze spo?ecznego punktu widzenia bardzo gro?ne i niebezpieczne, a jego skala nieznana. W mojej okolicy z powodu spo?ywania tego alkoholu w nied?ugim czasie umar?o wielu m?odych ludzi nie do?ywszy 30 roku ?ycia. Nie jest tajemnic?, i? w dobie bezrobocia, takiej jak obecna, ludzie cz??ciej si?gaj? po ró?nego rodzaju u?ywki, wybieraj?c te najta?sze i jednocze?nie strasznie niebezpieczne dla zdrowia i ?ycia.

Prowadzi to do wielu tragedii w wymiarze zarówno jednostkowym jak i spo?ecznym. Dochodzi do nieszcz??? w rodzinie. Strefa patologii rozrasta si? wci?gaj?c w to bagno coraz to m?odszych ludzi.

W zwi?zku z tym og?aszam alarm dla wszystkich s?u?b i osób odpowiedzialnych za walk? z tym problemem.

link do artyku?u:http://wiadomosci.onet.pl/waszymzdaniem/62693,alkohol_za_5_zl_-_alarm,artykul.html

?ód?, dnia 29 kwiecie? 2011

detektyw Micha? Jarzy?ski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyright © Biuro Detektywistyczne Aleksander Michal Jarzynski>

 Design by
PanMedia Wszelkie prawa zastrzeżone
Statystyka generowana przez PanMedia