wlasnosc
      

Biuro Detektywistyczne Micha? Jarzy?ski arrow Avaaz blokuje petycj? Micha?a Jarzy?skiego „Protest Antywojenny !”
   

16.10.2019.
Avaaz blokuje petycj? Micha?a Jarzy?skiego Protest Antywojenny !

Avaaz blokuje petycj? Micha?a Jarzy?skiego „Protest Antywojenny !”


23 CZERWIEC 2015 / PEKOK ANTYLICHWIARZ Micha? Jarzy?ski 15 czerwca o 20:48 ·


„Protest Antywojenny ! Prezydent RP Bronis?aw Komorowski !


Nie wnikaj?c w osobiste uwik?ania i podporz?dkowanie Pana Prezydenta oraz cz?onków rz?du RP, syjonistycznej , zwierzchniej , tajnej, ?wiatowej w?adzy Protestuj? przeciwko anga?owaniu Polski i Polaków , w tym polskich ?o?nierzy w wojn? na Ukrainie, docelowo w wojn? z Rosj?.


Rosjanie , Ukrai?cy /wy??czaj?c banderowców/ s? naszymi s?owia?skimi bra?mi i stosunki pomi?dzy Nami powinny by? realizowane na pokojowej p?aszczy?nie.


My Polacy mamy swój honor i swoj? m?dro?? ?yciow? i nigdy /w przewa?aj?cej cz??ci/ nie b?dziemy „ mi?sem armatnim ” dla syjonistycznego „ mo?now?adcy ” dla zabezpieczenia jego d??e? do realizowanej przez niego z uporem maniaka, chorej, szkodliwej spo?ecznie koncepcji/wizji stworzenia na ?wiecie nowego porz?dku ?wiata w sytuacji gdy ze starym nie móg? sobie poradzi? ci?gle wywo?uj?c na ?wiecie wojny, rewolucje, zamachy stanu itd. , w trakcie których zupe?nie bezsensownie zgin??y miliony ludzi oraz rozla?o si? morze ludzkiej krwi..


Polacy jako naród wystarczaj?co ju? du?o krwi przelali , w sumie jedynie za „Wasz? wolno??”, bez odwzajemnienia si? z Waszej strony, gdy po 1989 r. zamiast wolno?ci, któr? ci?gle mieli?cie na ustach, okradli?cie Naród Polski prawie ze wszystkiego pod szczytnymi, pi?knymi , a w rzeczywisto?ci pustymi has?ami : „ wej?cia do Europy” , „demokracji i wolno?ci” , skazuj?c rzesze Polaków na tu?aczk? po ?wiecie za chlebem , a reszcie spo?ecze?stwa funduj?c bezrobocie i brak dost?pu do s?u?by zdrowia oraz zniewolenie przez d?ug oraz inne Wasze socjotechniczne wynalazki typu umowy ?mieciowe, elastyczny czas pracy itp. , pozbawiaj?ce Polaków socjalnego nale?nego wszystkim bezpiecze?stwa.


Polakom , w tym szczególnie tym , którzy zostali zmuszeni z powodów politycznych , ekonomicznych do emigracji za granic? ?ycz? , by doczekali takiej chwili, by mogli powróci? do Polski i ?y? w niej spokojnie , by zako?czy?a si? wreszcie Ich i Nasza niewola.


?ód? , dnia 31 marzec 2015 r.


kapitan Micha? Jarzy?ski


PS.
Ten Protest Antywojenny by? opublikowany na p?aszczy?nie petycyjnej Avaaz.org , gdzie zyska? poparcie 1500 mieszkaj?cych na ca?ym ?wiecie Polaków , po czym zosta? przez t? platform? petycyjn? w dniu 8.04.2015 r zablokowany.


Oto komentarz do tego zdarzenia znanego blogera z Niemiec Andrzeja Szuberta , cytuj? : „ Zespó? petycji avaaz usun?? petycj? komandosa Micha?a Jarzy?skiego.


 Droga/Drogi Micha? – Piszemy by powiadomi? ci?, ?e twoja petycja zosta?a przeniesiona offline: . Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronis?aw Komorowski: Protest Antwojenny Ka?da petycja na stronie Obywatelskich Petycji Avaaz musi odpowiada? wytycznym Spo?eczno?ci Avaaz.


Avaaz wspiera tylko te kampanie, które s? zgodne z naszymi wytycznymi. Te które ?ami? podstawowe zasady s? usuwane ze strony. By zareagowa? na usuni?cie petycji, wy?lij wiadomo?? na moderator@avaaz.org.


Dzi?kujemy.


Z powa?aniem, Zespó? Petycji Obywatelskich Avaaz” .


Jest to bezczelna cenzura internetowa. Nie do??, ?e avaaz pocz?tkowo celowo manipulacyjnie zani?a? ilo?? podpisów pod petycj?, to na koniec ca?kiem j? usun??. Gdyby domagano si? w niej popierania banderowskiej swo?oczy, czy wr?cz wys?ania „polskich” wojsk do Donbasu, zapewne avaaz nie uzna?by tego za „niezgodne z wytycznymi” i „?ami?ce podstawowe zasady”.


Pod?eganie do wojny (przeciwko Rosji) jest jak najbardziej OK.


Protestowanie przeciwko niej jest czym? z?ym! Ten za?gany zespó? petycji s?u?y wy??cznie interesom jednej strony – ?ydo-banksterskiej.


Petycje wymierzone w te interesy s? usuwane.


Od siebie dodam w tym miejscu – i tak uwa?am, ?e takie petycje kompletnie nic nie zmieni?.


W sumie pisanie ich to strata czasu. Niemniej tak? bezczeln? cenzur? nale?y pi?tnowa?.

A na przysz?o?? pami?tajmy – omijajmy avaaz szerokim ?ukiem.”

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyright © Biuro Detektywistyczne Aleksander Michal Jarzynski>

 Design by
PanMedia Wszelkie prawa zastrzeżone
Statystyka generowana przez PanMedia