wlasnosc
      

Biuro Detektywistyczne Micha? Jarzy?ski arrow Micha? Jarzy?ski ostrzega Naród Polski i prezydenta Rosji W?adymira Putina
   

16.10.2019.
Micha? Jarzy?ski ostrzega Naród Polski i prezydenta Rosji W?adymira Putina

By?y komandos , oficer kontrwywiadu wojskowego w 1bsz w Dziwnowie /Polska/ kpt. Micha? Jarzy?ski ostrzega Naród Polski i prezydenta Rosji W?adymira Putina

W ?rod?, mijaj?cego w?a?nie tygodnia, wiceszef MSWiA Jaros?aw Zieli?ski zapytany o powody utrzymuj?cego si? zawieszenia MRG odpowiedzia?, ?e nie mo?e ujawni? wszystkiego, o czym „raportuj? polskie s?u?by odpowiedzialne za bezpiecze?stwo”.

______________________________________________________


Skoro Zieli?ski nie mo?e ujawni? wszystkiego, o czym „raportuj? polskie s?u?by odpowiedzialne za bezpiecze?stwo” / czytaj : niebezpiecze?stwo /


ja to zrobi? /nie wi??e mnie tajemnica pa?stwowa/ .


Jako by?y ekspert kontrwywiadu wojskowego ds. walki z dywersj?, w tym dywersj? ideologiczn? / wspó?czesna wojna informacyjna/ oraz by?y oficer kontrwywiadu wojskowego 1 batalionu szturmowego w Dziwnowie kontrwywiadowczo odpowiedzialny za komandosów tej jednostki przeznaczonych do prowadzenia dzia?a? na g??bokich ty?ach wroga oceniam , i? ta sztucznie utrzymywana sytuacja na granicy z obwodem kaliningradzkim,


wskazywa?aby, ?e w?a?nie w tym miejscu przygotowywana jest przez s?u?by specjalne CIA/Mossad operacja specjalna przeciwko Rosji maj?ca na celu wci?gni?cia j? do wojny z Polsk? poprzez prowokacj? ,


co symptomatyczne i bardzo niebezpieczne , przez bezkarnie buszuj?ce w Polsce , przy cichym przyzwoleniu . polskich w?adz i ich agentury umieszczonej w najwy?szych konstytucyjnych organach w?adzy w Polsce.


https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12342563_1925020817724132_5000283358713513156_n.jpg?oh=bbc81966d55dca41f461e4572a36caca&oe=5854C151


Rzecz , w tym , i? doprowadzono w Polsce do sytuacji, ?e Polacy nie maj? w Polsce nic do powiedzenia., a w?adze w Polsce to kukie?ki


https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14034815_2073139222912290_5479535473297381532_n.jpg?oh=ef4ac525bbc0b5505923569d0ca61312&oe=58514EC1


O dzia?aniu obcych s?u?b specjalnych / CIA/Mossad / przekonali?my w czasie ?ledztwa w sprawie katastrofy smole?skiej , gdzie prowadz?cy to ?ledztwo oficer z Prokuratury Wojskowej spotyka? si? tajnie z oficerami z CIA.


Prokurator Przyby? , który to ujawni?, by nie dopu?ci? do wci?gni?cia go w te rozgrywki sfingowa? samobójstwo, co prawdopodobnie uratowa?o mu ?ycie. Na marginesie przypomn? , i? jedn? z bardzo istotnych hipotez tego ?ledztwa , której nigdy nie zweryfikowano operacyjnie i procesowo by? fakt, i? za t? katastrof? stali Amerykanie. https://monitorpolski.wordpress.com/2012/04/17/kaczynskiego-zabili-sami-amerykanie-ruska-pravda-com/ Nasz? broni? informacyjn? przeciw temu , co wy?ej jest


Demaskacja , co niniejszym czyni? , zreszt? zgodnie z tre?ci? mojego Manifestu/ Odezwy do Narodu Polskiego w punkcie :


2. Demaskujmy agentur? okupanta ! ten okres konfliktu sprzyja ujawnianiu si? agentury – wykorzystajmy to do wyczyszczenia przedpola.


4. Nie dajmy si? sprowokowa?, ani przez antypolskie dzia?ania organów w?adzy publicznej – sejm, rz?d i inne naszpikowane obc? agentur? i dzia?aj?ce na ich zlecenie i w ich interesie, ani te? przez dzia?aj?ce z nimi w jednej dru?ynie i sterowane zza oceanu i zachodu organizacje pozarz?dowe/ró?ne stowarzyszenia, fundacje itd., b?d?ce tak naprawd? „zagranicznymi agentami’.

https://opolczykpl.wordpress.com/2015/01/22/manifest-odezwa-dysydenta-komandosa-michala-jarzynskiego-do-polakow/

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyright © Biuro Detektywistyczne Aleksander Michal Jarzynski>

 Design by
PanMedia Wszelkie prawa zastrzeżone
Statystyka generowana przez PanMedia