wlasnosc
      

Biuro Detektywistyczne Micha? Jarzy?ski arrow By?y komandos , oficer kontrwywiadu wojskowego w 1bsz w Dziwnowie /Polska/ kpt. Micha? Jarzy?ski ost
   

16.10.2019.
By?y komandos , oficer kontrwywiadu wojskowego w 1bsz w Dziwnowie /Polska/ kpt. Micha? Jarzy?ski

ostrzega Naród Polski i prezydenta Rosji W?adymira Putina o zagro?eniu broni? biologiczn?.

 

PIS -dzielski rz?d sieroty Jarka , id?cego na smyczy CIA/Mossad w trosce o Nasze "zdrowie" /czytaj : ?mier? / przy wspó?udziale kamaryli sejmowej /od lewego do prawego , dodatkowo przy wsparciu ojca Rydzyka/ zaoferowa? Narodowi Polskiemu now? tzw. specustaw? ze szkod? dla Naszego Narodu, a szczególnie ch?opów /ludno?ci wiejskiej.

http://agrobiznes.money.pl/artykul/specustawa-o-asf-przyjeta,147,0,2151827.html

Pod pretekstem gro??cej Polsce epidemii afryka?skiego pomoru ?wi? / w staro?ytnym Egipcie kap?ani faraona straszyli lud za?mieniem ksi??yca jako ko?cem ?wiata, sami grzechów ?adnych nie mieli/ niszczone b?dzie/jest polskie , podstawowe stado hodowlane, co spowoduje ju? ca?kowit? zale?no?? Narodu Polskiego od kaprysów okupanta, który jak zechce to we?mie Nas g?odem, bo maj?c tak? ustaw? i j? realizuj?c sami siebie pozbawiamy wolno?ci , suwerenno?ci ?ywieniowej.

 

Wzywam Naród Polski, w tym szczególnie ludno?? wiejsk? /ch?opsk? do bojkotowania tej specustawy. Tytu?em uzupe?nienia : Sytuacja jest bardzo gro?na Wirus ASF/afryka?ski pomór ?wi?/ jest produktem spó?ki CIA/Mossad skonstruowanym w ich tajnych laboratoriach. Jest broni? biologiczn? przeznaczon? do walki z przeciwnikiem , nota bene broni? zakazan? przez wszystkie mi?dzynarodowe konwencje , lecz kto zapyta zwyci?zców o racje / Hiroszima , Nagasaki, Tokio , Drezno, Berlin / .

Z t? jednak?e ró?nic? , i? obecnie nie b?dzie zwyci??onych. B?d? tylko przegrani, czego , pr?cy na si?? do wojny , t?pog?owi neokonserwaty?ci zza oceanu nie wychwytuj? i nie ogarniaj? z uwagi na zaw??one pole spostrzegania , brak krytycyzmu poznawczego , uleganie syndromowi zbiorowego my?lenia /kup? mo?ci panowie/, psychopatyczny /wed?ug psychologa Andrzeja ?obaczewskiego -ponerologiczny/ stosunek do otoczenia.

Nie przypadkowo terenami zagro?onymi przez ASF s? tereny wschodnie, bowiem miejsce to z militarnego punktu widzenia jest najdogodniejsze do przerzucenia tego wirusa na Rosj? w celu jej zaatakowania broni? biologiczn? . Tym samym Polska dla CIA/ Mossad sta?a si? poligonem do?wiadczalnym i forpoczt? do takiego podst?pnego uderzenia w Rosj?.

 

W tej sytuacji mówienie o jakichkolwiek korzy?ciach dla polskich rolników , co robi? niektórzy komentatorzy na internetowych forach jest fantasmagori? i banialuk?.

 

?ód?, dnia 11 wrze?nia 2016 r. , Micha? Jarzy?ski

 
następny artykuł »
Copyright © Biuro Detektywistyczne Aleksander Michal Jarzynski>

 Design by
PanMedia Wszelkie prawa zastrzeżone
Statystyka generowana przez PanMedia