wlasnosc
      

Biuro Detektywistyczne Micha? Jarzy?ski arrow AUTOPREZENTACJA
   

13.11.2019.Biuro istnieje z pewnymi modyfikacjami najd?u?ej na ?ódzkim rynku us?ug detektywistycznych
– koncesja MSW nr.288/89 z dnia 9.10.1989 r.

W?a?cicielem biura jest detektyw Micha? Jarzy?ski /licencja nr.0001205/,absolwent I LO im M. Kopernika w ?odzi, z wykszta?cenia socjolog, by?y oficer s?u?b specjalnych i komandos 1 Batalionu Szturmowego w Dziwnowie, a wcze?niej dowódca plutonu w 11 batalionie czo?gów p?ywaj?cych w S?upsku

Biuro gwarantuje wysok? jako?? us?ug, ca?kowit? dyskrecj? i ?cis?? wspó?prac? ze zleceniodawc? w toku realizacji zlecenia.

Biuro charakteryzuje si? kompleksowym podej?ciem do problemów zg?aszanych przez klienta poprzez obj?cie klienta opiek? psychologiczn? zw?aszcza w sprawach rozwodowych, w sytuacjach trudnych np. zdrada, gwa?t itp. oraz w zale?no?ci od charakteru sprawy stosown? opcj? prawn?.

W sprawach s?dowo-procesowych biuro wspó?pracuje z adwokatem S?awomirem Dziedzianowiczem, by?ym prokuratorem wojskowym /odszkodowania powypadkowe/.

W razie zaistnienia takiej potrzeby biuro wspó?pracuje z Jackiem Bie?ku?skim specjalist? od wykrywania k?amstw

Biuro ubezpieczone jest od odpowiedzialno?ci cywilnej od wykonywanej dzia?alno?ci do sumy 15 000 Euro

Dewiz? Biura jest:

S?u?y? prawdzie oraz ludziom w potrzebie

ARTYKU?Y
Zmierzch pu?kowników
Mafijno-zbrodniczy system w?adzy w Polsce dawniej i dzisiaj

Manifest / odezwa dysydenta komandosa Micha?a Jarzy?skiego do Polaków
Avaaz blokuje petycj? Micha?a Jarzy?skiego „Protest Antywojenny !”
By?y komandos , oficer kontrwywiadu wojskowego w 1bsz w Dziwnowie /Polska/ kpt. Micha? Jarzy?ski ostrzega Naród Polski i prezydenta Rosji W?adymira Putina
By?y komandos , oficer kontrwywiadu wojskowego w 1bsz w Dziwnowie /Polska/ kpt. Micha? Jarzy?ski ostrzega Naród Polski i prezydenta Rosji W?adymira Putina o zagro?eniu broni? biologiczn?.
Zniewolona przyroda
Pami?ci tragicznie zmar?emu koledze
Bezpowrotnie utracone pi?kno przyrody.
RAK, KTÓRY LECZY
"ZLECENIE DLA DETEKTYWA"
KOMANDOSI Z DZIWNOWA
Komandosi z Dziwnowa-Forum dyskusyjne
To mi?o?? jest
Zimówka aksamitnotrzonowa
ALKOHOL ZA 5 Z? - ALARM!!!
Moje komentarze do Nowego Ekranu
Moje strona i komentarze facebook
ZAPRASZAMY DO WSPÓ?PRACY!

  Jerzy Morawski
  Dziennikarz (?ycie Warszawy, Rzeczpospolita),
  Re?yser filmowy, scenarzysta("D?ug", "Gry uliczne"},
  dokumentalista ("Ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym", "Czekaj?c na sobot?").

  O?wiadczenie

  Od ponad 20 lat wspó?pracuj? z Micha?em Jarzy?skim. Wspó?prac? oceniam bardzo wysoko, jego rzetelno??, wiarygodno?? i solidno?? nigdy nie narazi?a mnie jako dziennkarza prasowego na kolizj? z prawem prasowym. w trakcie realizacji filmu dokumentalnego „?elazo” dla TVP udziela? mi kreatywnego wsparcia, co przyczyni?o si? do wysokiej oceny dokumentu. Równe du?y jest wk?ad Micha?a Jarzy?skiego w powstanie dokumentu dla ameryka?skiej telewizji HBO „Czekaj?c na sobot?” który nagrodzono na wielu festiwalach.

  Z niejednoznaczn? rol? naczelnego psychiatry LWP (przyp.w?. Zdzis?aw Rydzy?ski) spotka?em si? w trakcie przygotowania tekstu o gen. Leonie Dubickim, który zosta? usuni?ty LWP na podstawie oceny psychiatrycznej. Z informacji do których dotar?em - m.ii. od wybitnego historyka wojskowego, prof. gen. Tadeusza Pióro -wynika?o, ?e genera?a wydalono na polecenie gen. Jaruzelskiego, bo zbyt wiele wiedzia? o kulisach jego kariery. Podk?adk? do tej operacji by?a ocena psychiatryczna.

  Chcia?bym jeszcze doda?, ?e Micha? Jarzy?ski udziela? mi pomocy nie z pobudek merkantylnych, kierowa? si? prawem opini publicznej do wiedzy o zdarzeniach i procesach spo?ecznych. Tak te? by?o, gdy przygotowywa?em dla tygodnika g?o?ny tekst pt. „Egzekutorzy”

  Bardzo Pozytywnie oceniam pro obywatelsk? postaw? Micha?a Jarzy?skiego.

  Jerzy Morawski

  Warszawa 4.02.2016rKomentarze

You must javascript enabled to use this form

Ministerstwo Spraw Wewn?trznych i Administracji decyzj? z dnia 1 lutego 2018 r. wyda?o zakaz prowadzenia przeze mnie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie us?ug detektywistycznych

Mój prasowy komentarz do do tego faktu :

Urz?dasy z MSW ochu..i , dali mi zakaz prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie us?ug detektywistycznych , tym samym daj?c k?am ich propagandowemu po 1989 r. has?u mówi?cemu o wolno?ci gospodarczej w Polsce, o której Bart?omiej Sienkiewicz powiedzia? , ?e istnieje tylko teoretycznie /zgadzam si? z nim/ Oto widzimy jaka w realu jest ta ich wolno?? gospodarcza . Ten re?im ma nik?e szanse na przetrwanie.
W dupie mam Wasze zezwolenia i zakazy, Nie dam si? Wam zastraszy? i Wam nie ulegn?, to Wy si? bójcie , bowiem d?uga jest lista pope?nionych przez Was wobec Polaków , w tym wobec mnie przest?pstw .
Informuj? Was , i? kilka dni temu , wobec licznych faktów pope?nianych wobec mnie przez Waszych pracowników przest?pstw , nie mog?c kompletnie na Was liczy?, wszcz??em swoje w?asne obywatelskie ?ledztwo w tej sprawie : chodzi o nagminne fakty niszczenia mi przez Waszych pracowników sprz?tu komputerowego, czyhanie i nastawanie na moje ?ycie, bezprawn? inwigilacje mojej osoby z zastosowaniem wszystkich tajnych ?rodków techniki operacyjnej, oddzia?ywanie na moje kontakty poprzez ich zastraszanie w kierunku ich operacyjnego wykorzystania pode mnie, przest?pcz? manipulacj? moimi postami na portalach spo?eczno?ciowych , w tym na FB w kierunku blokowania mi kontaktów z moimi znajomymi oraz poprzez kradzie? mojej w?asno?ci intelektualnej zawartej w postach opublikowanych na tych portalach.
Jednocze?nie informuj? , i? w mojej karierze oficera kontrwywiadu wojskowego /?ledczego/ ?adnemu ?ciganemu przez mnie przest?pcy i jego pod?egaczom i pomocnikom nie uda?o si? przede mn? uciec i zawsze po tym jak znale?li si? u mnie na celowniku wcze?niej , czy pó?niej ich dopada?em , przy tym najmniejszego znaczenia nie mia?y dla mnie ich powi?zania i koneksje oraz aktualny status zawodowy, spo?eczny i polityczny. Tym razem b?dzie podobnie , a czas dzia?a na moj? korzy?? , bo ludziom ze s?u?b, którzy w tym przypadku s? g?ównymi winowajcami z ka?dym nowym dniem , coraz bardziej pali si? grunt pod nogami. Z w?asnych do?wiadcze? w pracy w s?u?bach wiem, ?e szeregowi pracownicy s?u?b od czarnej roboty, jak przyjdzie , co do czego , zostan? na placu boju sami , poniewa? ich szefowie wypn? na nich ty?ek.
Ministrów odpowiedzialnych za ten stan rzeczy oraz szefów s?u?b specjalnych cywilnych i wojskowych informuj? te? ,i? nie b?d? , si? z nimi cacka? , poniewa? suma summarum , to oni ponosz? osobist? odpowiedzialno?ci za przest?pcze wobec mnie dzia?ania podleg?ych im pracowników, wi?c zawiadamiam ,ze wobec Was rozwa?? wniesienie pozwów cywilnych o naruszenie moich dóbr osobistych / nie ulega przedawnieniu/ oraz zado??uczynienie za poniesione przeze mnie z Waszej winy szkody materialne i niematerialne , przy czym ju? Was informuj? , ze pozw? Was nie jako funkcjonariuszy pa?stwowych , lecz jako osoby fizyczne , gwarantuj?c Wam to , i? po waszej przygodzie z rz?dzeniem w Polsce , która na mój wzgl?d , dobiega ko?ca, b?dziecie s?dzeni ju? po Waszym odej?ciu z rz?du . Gratuluj? Wam tej perspektywy po odej?ciu z rz?du, w sumie na d?ugie lata , bowiem s?downictwo w Polsce dzia?a tak , jak dzia?a i nic nie wskazuje na tj ,?e to si? kiedy? zmieni na lepsze.

?ód?, dnia 8 luty 2018 r. Micha? Jarzy?ski

Napisał Detektyw, dzień 02/10/2018 o 06:03

 1 
Strona 1 z 1 ( 1 Komentarze )

 
« poprzedni artykuł
Copyright © Biuro Detektywistyczne Aleksander Michal Jarzynski>

 Design by
PanMedia Wszelkie prawa zastrzeżone
Statystyka generowana przez PanMedia